Unia Europejska

Projekt ”ŻŁOBEK SZKRABOLANDIA – wsparcie powrotów na rynek pracy poprzez udostępnienie usługi opieki nad dziećmi do lat 3 w Gdańsku” jest projektem skierowanym do 45 opiekunów dzieci do lat 3 z Gminy Miasta Gdańsk, na terenie której zdiagnozowano problem powrotu na rynek pracy rodziców (wynikający z ograniczonej oferty opieki nad dziećmi)

Projekt jest realizowany przez Katarzynę Kwasiborską we współpracy z Twoja Niania Kamila Chabkowska.

Zakres projektu:
W ramach projektu zrealizowane zostanę następujące działania:
1. Przeprowadzone zostaną prace adaptacyjne/modernizacyjne w budynku
2. Zakupione zostanie doposażenia żłobka w niezbędny sprzęt i pomoce do prowadzenia usług opieki nad dziećmi do lat 3
3. Prowadzona będzie bieżąca działalność placówki dla 6 grup przez okres 16m – wraz z zapewnieniem opieki i wyżywienia dzieciom
4. Zrealizowane zostaną szkolenia uzupełniające dla 6 opiekunek żłobka w celu podniesienia kwalifikacji pracowników

Cel ogólny projektu:
Wzrost dostępności rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego z rodzinnym mieszkańcom gminy Miasta Gdańsk poprzez udostępnienie 45 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku SZKRABOLANDIA na terenie Gdańska.

Cele szczegółowe projektu:
1. Wzrost liczby osób (minimum o 21 osób), które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie/znalazły pracę lub poszukują pracy dzięki udziałowi w projekcie poprzez objęcie ich dzieci do lat 3 opieką w żłobku.
2. utworzenie 1 żłobka na terenie Gdańska (Żabianka, ul. Gospody) z 45 nowymi miejscami opieki dla dzieci do lat 3.

Efekty projektu: Najważniejszym efektem projektu dla uczestników jest możliwość powrotu na rynek pracy lub utrzymanie zatrudnienia.

Grupa docelowa:
W projekcie ” ŻŁOBEK SZKRABOLANDIA – wsparcie powrotów na rynek pracy poprzez udostępnienie usługi opieki nad dziećmi do lat 3 w Gdańsku” może wziąć udział każdy mieszkaniec gminy Miasta Gdańsk, będący:
a) osobą bezrobotną lub bierną zawodowo pozostającą poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym należącą do osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopach wychowawczych w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy,
lub
b) osobą pracującą, sprawującą opiekę nad dziećmi do lat 3.

Okres realizacji projektu:
1 sierpnia 2018- 3 sierpnia 2020

Wartość projektu:
1 282 146,26 zł. Poziom dofinansowania projektu wynosi 85%.

Kontakt:
Dodatkowe informacje o projekcie można pod numerem telefonu: 570 003 004 lub mailowo, kierując zapytanie na adres:
zlobek.szkrabolandia@gmail.com

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), Osi Priorytetowej 5, Działania 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3